top of page
General terms and conditions
 1. 1.De hierna volgende voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant. Alleen uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen, en schriftelijk in een overeenkomst vastgelegde, afwijkingen kunnen van het onderstaande afwijken. Een handelswijze die in strijd is met de onderhavige algemene voorwaarden, zelfs indien deze meermaals zou voorkomen, rechtvaardigheid niet dat de klant zich hierop beroept en vormt geen verworven recht in hoofde van de klant. De bestaande/toekomstige algemene voorwaarden van de klant die onverenigbaar zijn met de onderhavige algemene voorwaarden zullen door Fullmoon niet worden aanvaard en zijn bijgevolg niet geldig.

 2. 2.Offertes zijn vrijblijvend en zonder verbintenis voor Fullmoon. Ze zijn berekend op de prijzen van de grondstoffen en lonen op de datum van deze offertes. 

 3. 3.De prospectussen die aan de klanten worden gegeven zijn uitsluitend indicatief en zijn geenszins bindend voor Fullmoon. 

 4. 4.De leveringstermijnen zijn steeds benaderend, het niet naleven ervan geeft geen enkel recht om een eventuele betaling van schade of interest de eisen of een bestelling op te zeggen.

 5. 5.Alle tarieven van Fullmoon zijn exclusief btw- of omzetbelasting en zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of naar het oordeel van de Fullmoon anders is beslist.

 6. 6.Ingeval van laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 1% per maand vanaf de datum van de vervaldag aangerekend worden op het totaalbedrag van de opeisbaar geworden schuldvordering. Daarenboven kan er een bedrag van 12% van de opeisbaar geworden schuldvordering van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd zijn als forfaitaire en vaste schadevergoeding.

 7. 7.Ingeval van achterstallige betaling behoud Fullmoon het recht voor, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling, zijn prestaties op te heffen, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit voorgaande of latere contracten, en deze pas te hervatten, vanaf de regularisatie van de betaling.

 8. 8.Fullmoon verbindt zich ertoe de diensten te leveren met Fullmoon’s normen van professionalisme toegepast op al haar klanten in het algemeen met alle redelijke bekwaamheid, zorg en toewijding vereist voor dit doel.

 9. 9.Fullmoon verleent hierbij aan de klant een non-exclusief, onoverdraagbaar recht om de software te gebruiken in de gebieden waarvoor de diensten zijn besteld, voor de duur van dit contract. Licenties op softwareproducten van derden, indien aanwezig, inbegrepen in de Fullmoon software of gebruikt door Fullmoon om haar diensten uit te voeren, zijn inbegrepen in deze licentie. De klant mag geen sublicenties verlenen, reverse engineering toepassen, decompileren, disassembleren of proberen de broncode of protocollen van de software te bepalen of te wijzigen.

 10. 10.Logins om de software te gebruiken voor werknemers van de klant of zijn zakenpartners worden op verzoek van de klant alleen verleend aan volledig geïdentificeerde personen (“gebruikers“)(d.w.z. geen multi-users of “globale logins). Het aantal toegekende logins zal redelijk zijn voor het doel van het normaal uitvoeren van en toezicht houden op de activiteiten van de klant. Logins en bijbehorende profielen die meer dan 4 opeenvolgende weken ongebruikt blijven, zullen naar goeddunken van Fullmoon worden verwijderd.

 11. 11.De klant is als enige verantwoordelijk, in elk mogelijk opzicht, voor de transacties die verwerkt of gedocumenteerd worden tussen de klant en zijn zakenpartners via het Fullmoonplatform en zal geen enkele verplichting of aansprakelijkheid creëren in naam van Fullmoon in dergelijke transacties.

 12. 12.Op elke verjaardagsdatum van deze overeenkomst zullen de vergoedingen van Fullmoon schriftelijk worden aangepast aan de geharmoniseerde consumentenprijsindex zoals die van tijd tot tijd wordt gepubliceerd. Andere wijzigingen zullen onderworpen zijn aan een schriftelijke overeenkomst tussen partijen die in goed vertrouwen zal worden onderhandeld.

 13. 13.Fullmoon garandeert niet dat de werking van de software ononderbroken of “bug”-vrij zal zijn, maar garandeert dat ze haar uiterste best zal doen om dergelijke onderbrekingen of bugs, te wijten aan een gebrek in de software, zo snel mogelijk te verhelpen.

 14. 14.GEEN VAN BEIDE PARTIJEN ZAL AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE ANDERE PARTIJ VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN HET VERLIES VAN VERWACHTTE WINSTEN VOORTVLOEIEND UIT EEN SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST DOOR EEN DERGELIJKE PARTIJ, ZELFS INDIEN EEN DERGELIJKE PARTIJ IN KENNIS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ONGEACHT OF EEN HIERIN UITEEN GEZET RICHTING DOEL ZIJN ESSENTIËLE DOEL MIST.

 15. 15.Elke partij verbindt zich ertoe vertrouwelijke informatie van de andere partij strikt vertrouwelijk te houden.

 16. 16.Fullmoon zal alle nodige technische infrastructuur van de website leveren, met inbegrip van servers, internet capaciteit, firewalls, database en monitoring. Deze diensten zullen aan de onderneming wordt ingeleverd in volledige ASP-modus.

 17. 17.Fullmoon zal onmiddellijk het personeel van de klant en zijn zaken partners, tijdens normale kantooruren in België, de nodige ondersteuning bieden om elke redelijkerwijze gerezen gebruiksmoeilijkheid op te lossen.

 18. 18.Beveiliging:

  1. 18.1.Wanneer gebruikers gevoelige informatie via de website indienen of bijwerken, wordt de informatie zowel online als offline beschermd. Wanneer sommige processen gebruikers vragen om gevoelige informatie in te voeren via een online interface, wordt die informatie gecodeerd en beschermd met wat Fullmoon beschouwt als de beste coderingssoftware in de industrie, d.w.z. SSL.

  2. 18.2.Alle Fullmoon servers worden bewaard in een veilige afgesloten omgeving en gehost door een internet service provider, die alleen toegankelijk is voor geautoriseerd personeel onder strikte veiligheidsprocedures.

  3. 18.3.Alle gebruikers die de website bezoeken, worden verzocht in te loggen met een geldige gebruikersnaam en een geldig wachtwoord (zie clausule 8). Alle wachtwoorden en gebruikers-ID’s zijn gecodeerd in de database. Niemand, inclusief Fullmoon IT beheerders, is in staat om een wachtwoord te lezen. De datum en tijd van elke login en logout wordt gelogd in administratie bestanden zodat er een spoor is telkens wanneer er een gebruikersnaam en paswoord wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de website.

  4. 18.4.Fullmoon bewaart reservekopieën van alle gegevens van de klant die via Fullmoon worden verwerkt gedurende een periode van minimaal vijf maanden. Contractueel gearchiveerde gegevens worden gedurende zeven jaar bewaard.

  5. 18.5.Fullmoon neemt alle redelijke stappen om de geldende procedures voor beveiliging, gegevens back-up en -herstel toe te passen, maar kan de volledige doeltreffendheid van dergelijke procedures niet garanderen, in het bijzonder voor omstandigheden buiten haar controle of handelingen van derden (bijvoorbeeld hackers).

 1. 19.Indien een partij niet aandringt op de strikte uitvoering van een bepaling van de voorwaarden van deze overeenkomst of deze niet afdwingt, mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een bepaling of recht.

 2. 20.De looptijd van deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan en duurt voort tot dat deze wordt beëindigd. U kunt deze overeenkomst ten alle tijden per aangetekende brief opzeggen voor alle diensten met een opzegtermijn van minstens één maand (met uitzondering van de lange termijn opdrachten, indien van toepassing, waarvoor een opzegtermijn van zes maanden plus zoveel maanden als het aantal jaren gedurende welke deze overeenkomst van kracht zal zijn geweest vereist is). Fullmoon zal de diensten blijven leveren gedurende de gehele opzegtermijn.

 3. 21.Deze overeenkomst wordt beheerd door de wetten van België. De partijen zullen ter goeder trouw trachten een minnelijke schikking te treffen voor elk geschil of vordering voortvloeiend uit, of verband houdend met, de overeenkomst. Indien de partijen er niet in slagen het geschil op te lossen, valt het geschil onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken en Hoven gelegen binnen het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Fullmoon

bottom of page